bichngoc24102002 10/11/2023 7:00:50 AM

Nguyên tử Al có Z = 13, cấu hình electron của Al là
A. 1s22s22p63s23p2.                                   
B. 1s22s22p63s23p1.
Đáp án chính xác
C. 1s22s22p63s23p3.                                     
D. 1s22s22p63s3.