minhanh1481 10/11/2023 7:00:53 AM

Nguyên tố nào sau đây thuộc nhóm IIA trong bảng tuần hoàn?
A. Cu.                      
B. Li.                        
C. Mg.                     
Đáp án chính xác
D. Ag.