bquyen1626 10/11/2023 7:00:53 AM

Nguyên tắc quan trọng hàng đầu trong hợp tác, giao lưu giữa các dân tộc ở nước ta là các dân tộc phải được đảm bảo quyền
A. bình đẳng.                 
Đáp án chính xác
B. tự do.                          
C. và nghĩa vụ.              
D. phát triển.