huonggianghihihihihi 10/11/2023 7:00:54 AM

Nguyên tắc bổ sung G-X, A-U và ngược lại được thể hiện trong cấu trúc của loại axit nuclêic và cơ chế di truyền nào sau đây?
(1) Phân tử ADN mạch kép.
(2) Phân tử tARN.
(3) Quá trình phiên mã.
(4) Quá trình dịch mã.
(5) Phân tử mARN.
(6) Nhân đôi ADN.
A. (1),(4)   
B. (1),(3),(4)   
C. (2),(4)
Đáp án chính xác
D. (2),(4),(6).